Renosyd er et interessentskab (I/S), ejet af Skanderborg og Odder Kommuner, der tilsammen har knap 85.000 indbyggere ved udgangen af 2018. Renosyd varetager indsamling, sortering og bearbejdning samt afsætning af affald for kommunernes 35.700 husstande, 2.000 sommerhuse og 3.000 erhvervsvirksomheder.

0
ton affald indsamler, modtager og ressourceoptimerer Renosyd hvert år.

Renosyd skelner overordnet mellem affaldsindsamling og affaldsbehandling, som er kerneaktiviteter i virksomheden.

Ressourceudnyttelsen afspejles i affaldshierarkiet, der er en af grundstenene i både dansk og europæisk miljølovgivning og helt central i forhold til Renosyds forretning. Affaldshierarkiet, formet som en omvendt pyramide i centrum af Renosyds forretningsmodel, illustrerer, hvordan affaldsindsamling og behandling skal tilrettelægges og prioriteres.

Vi skal først udnytte affaldet til genbrug (når muligt), ellers til genanvendelse (affaldet udnyttes til fornyet produktion), til energiudnyttelse (energiudnyttelse ved forbrænding) eller som sidste udvej – hvis der ikke kan ske en udnyttelse af ressourcer i affaldet – til deponering. Prioriteringen af tiltag/behandling skal følges, medmindre det i særlige tilfælde set ud fra en livscyklusbetragtning kan påvises, at en anden rækkefølge er bedre for miljøet.

Affaldsindsamlingen skal sikre effektiv indsamling af affaldet fra private husstande, offentlige institutioner og virksomheder. 

Renosyd tilbyder mere end 25 forskellige løsninger, som på hver deres måde skal medvirke til effektiv indsamling og transport af kundernes affald til rette behandlingssted. Dette omfatter dels løsninger ved husstandene, hvor der indsamles emballage, papir, batterier, restaffald og – i mindre omfang – haveaffald og storskrald. Dels løsninger, hvor kunderne selv skal bringe affaldet til primært Renosyds 5 genbrugspladser, hvor der indsamles affald i ca. 40 forskellige fraktioner.

Affaldsbehandlingen skal sikre, at ressourcer i affaldet udnyttes bedst muligt og at evt. skadelige miljøpåvirkninger mindskes mest muligt. 

Affaldsbehandling i Renosyd spænder over hele affaldshierarkiet, og omfatter alt fra salg af genbrugsvarer i Værdicentralen og energiudnyttelse på energianlægget til behandling af affald til genanvendelse og deponering.