Renosyd udarbejder hvert fjerde år en fælles affaldsplan med ejerkommunerne. Med afsæt i ejerpolitikken fastlægger affaldsplanen målsætninger og ind­satser for de kommende år og sætter således retningen for fokus og udvikling af Renosyds forretning.

2018 har været et aktivt år på denne front. Den kommende affaldsplan er udarbejdet og foreløbig godkendt i Renosyd og kommunens politiske system. Foran ligger den demokratiske godkendelsesproces, som omfatter høring, borgermøder og dialog i foråret 2019.

I tilblivelsen af affaldsplanen er affaldskunderne i Skanderborg og Odder Kommuner i stort omfang blevet inddraget. Herved opnår Renosyd en bedre forståelse og indsigt i udfordringer, holdninger og adfærd, som kan bruges til at udvikle de bedst mulige løsninger.

Kundeinvolvering for at sikre indsigt, dialog og kvalificering

Involvering er sket gennem mange forskellige aktiviteter, møder og interviews. Der har været samtaler på gaden og til lokale arrangementer, involvering gennem sociale medier og events på Renosyds genbrugspladser, hvor borgere kunne møde deres lokale politikere til snak om affaldsplanens indhold. Desuden har der været fokus på en række særlige målgrupper som lokal- og borgerråd, administrationer i boligforeninger, sommerhusejere samt unge og ældre i Skan­derborg og Odder Kommuner.

Med Affaldsplan 2019-2022 fortsætter Skanderborg og Odder Kommuner samarbejdet med Renosyd om at sætte nye mål for affaldsområdet. Fokus har hidtil været på at gøre affald til værdi, og det arbejde fortsætter. Men i lyset af fortsat stigende affaldsmængder, der afspejler et stort ressourceforbrug, er ambitionen nu også at vende udviklingen med den stigende mængde husholdningsaffald, som vi hver især producerer.

Målsætninger på tre bundlinjer: Økonomi, Miljø og Mennesker. 

Inden for hver af de tre bundlinjer er der opstillet konkrete målsætninger, som sætter retning og perspektiv på de indsatser, der igangsættes i planperioden 2019-2022. Målsætningerne vil således blive pejlemærker for realiseringen af affaldsplanen og danne grundlag for den daglige styring.

Hver af de tre bundlinjer repræsenterer forskellige interessenter og perspektiver på den værdiskabelse, Renosyd laver.

ØKONOMI

Renosyd arbejder for, at kun­derne oplever god service og værdi for pengene

MILJØ

Renosyd arbejder for, at af­faldsmængderne reduceres, og ressourcerne i affaldet udnyttes bedst muligt

MENNESKER

Renosyd tager socialt ansvar og bidrager til lokale fælles­skaber

5 overordnede temaer og op imod 30 indsatsområder skal sikre realisering af målsætningerne

For at opnå de overordnede målsætninger er der i affaldsplanen beskrevet 5 te­maer og dertilhørende 13 indsatser:

Tema 1: Affaldsindsamling: drift og service

Temaet omhandler Renosyd som servicevirksomhed, der indsamler og behand­ler borgeres og virksomheders affald. Indsatserne omfatter optimering af nu­værende affaldsindsamlingsordninger, værdiskabende kundeservice og fokus på de erhvervskunder, der benytter genbrugspladserne.

Tema 2: Flere ressourcer ud af affaldet

Temaet sætter fokus på, hvordan affaldshåndteringen sikrer, at ressourcerne i affaldet udnyttes bedst muligt – til gavn for miljøet. Indsatserne omfatter gen­anvendelse frem for forbrænding af særlige affaldsfraktioner, samt mere affald til genbrug og bedre udnyttelse af affaldsjord.

Tema 3: Affaldssortering i kommunale institutioner

Temaet beskriver, hvordan Skanderborg og Odder Kommuner skal gå forrest med en høj standard for affaldssortering og ressourceudnyttelse i skoler og institutioner. Indsatserne omfatter øget sortering og fokus på, hvordan børn og unge kan blive affaldsambassadører.

Tema 4: Samarbejde med virksomheder om erhvervsaffald

Temaet sætter fokus på, hvordan ressourcer i affaldet fra lokale virksomheder kan udnyttes bedre, da der både er meget affald og stort potentiale her. Det handler om at skabe forbedrede rammer for virksomhederne med henblik på affaldsforebyggelse og ressourceudnyttelse.

Tema 5: Vi er fælles om løsningen

Temaet sætter fokus på borgere og virksomheder som centrale spillere i arbej­det med at forebygge affald og at udnytte ressourcerne bedst muligt. Indsat­serne omfatter kommunikation og involvering, lokale samarbejder og fælles­skaber samt affaldssortering i det offentlige rum.