Renosyds affaldsindsamling og behandling skal sikre, at vi bringer affaldet så højt som muligt op i affaldshierarkiet. Kunderne er gennem de senere år blevet bedre til at sortere affald, og mængden af affald, der genbruges eller afsættes til genanvendelse, har været stigende.

Andel af indsamlet affald til genbrug/genanvendelse (%)

Af de i alt 68.388 ton affald, der blev indsamlet i 2018, er 63% enten genbrugt eller genanvendt som ressourcer. I forhold til 2017 er der tale om en nedgang i genanvendelsen, hvilket forklares af en markant lavere mængde haveaffald.

I overensstemmelse med affaldshierarkiet og tankegangen om at fastholde ressourcer er der fokus på genbrug og genanvendelse. Det er dog værd at bemærke, at der også er ressourcer i resterende affaldsmængde:

Energianlægget energiudnytter 36 % af det indsamlede affald. Det giver varme til 10.185 husstande og strøm til 3.779 husstande.

Ud over affaldshierarkiet, har Regeringen i sin nationale affaldsplan (Ressourcestrategien) som målsætning, at der på landsplan skal genanvendes 50% af husholdningsaffaldet i 2022. Regeringens målsætning beregnes efter en særlig formel, der indregner affaldsmængder fra syv såkaldte fokustyper: madaffald, papir, pap, glas, træ, plast og metal.

Kan vi nå regeringens målsætning om genanvendelse

Fokustyperne udgør 38.384 ton af de samlede affaldsmængder, som Renosyd indsamlede i 2018. Beregnet ud af disse udgør genanvendelsesprocenten 39% i 2019, hvilket er på niveau med året før men et godt stykke fra regeringens målsætning.

Andel af indsamlet affald til genanvendelse (fokusfraktioner) (%)

Regeringens målsætning om 50% genanvendelse kan imidlertid kun realiseres, såfremt madaffald (organisk affald) sorteres og indsamles særskilt og sendes til f.eks. et biogasanlæg, idet madaffald, der udnyttes til energi i et biogasanlæg, tælles med i de 50 % genanvendelse, hvorimod madaffald, som vi indsamler som en del af restaffaldet og energiudnytter i vores eget energianlæg, ikke tæller med.

 
Renosyd planlægger i den kommende affaldsplan at øge sorteringen til genbrug og genanvendelse af bl.a. tekstiler, plast og indfører sortering af madaffald senest i 2023.