Renosyd skal tilrettelægge affaldsindsamling og behandling, så en række poten­tielt modsatrettede hensyn balanceres. Det gælder bl.a. Renosyds driftsomkost­ninger til indsamling og behandling af affald, serviceniveauet over for kunderne, som skal sortere og evt. aflevere affald, samt indsatser i forhold til at sikre udnyt­telse af ressourcerne i affaldet.

Disse potentielt modsatrettede hensyn er afspejlet i de overordnede succeskriterier i Renosyds tredobbelte bundlinje og de konkrete målsætninger, som Renosyd arbejder for at realisere.

Målsætningen er fastholdelse af prisen på en standardløsning for den private husstand

For at kunne realisere denne målsætning skal der skabes en konstant effektivitetsforbedring, som kan kompensere for stigende omkostninger, der følger af almindelig pris- og lønudvikling, samt for omkostninger til prioriterede indsatsområder.

I lyset af blandt andet stigende affaldsmængder år efter år og udvidelser i serviceniveau bl.a. ved øgede åbningstider på genbrugspladserne er det meget tilfredsstillende, at prisniveauet har kunnet fastholdes de sidste knap 10 år – og det er målet, at dette kan videreføres frem til 2022, som er målsætningen i den kommende affaldsplan.